Posts Tagged ‘Pamancangah’

Pamancangah Sri Aji Dalem Kramas

Maret 13, 2011

Om Awignamastu nama sidham

Pangaksama ning hulun ri pada Batara Hyang Mami, sang ginelaring sarining Ongkara Ratna Mantram, hredaya sunilayam, sida yogi swaranam, sira anugraha maka purwanira sang wus lepas, luputa mami ring tulah pamidi, wastu paripurna nemwaken hayu, dirgayusa katekeng kula gotra Santana, Namostujagaditaya”.

Iti tutur pamancangah, Sri Aji Dalem Kramas, mwang pratikulanira Ki Bandesa Gadingwani, tekaning saprati sentanan Ki Pangeran Bandesa Mas kang hana bumi Bali, tekaning patengerannya.

Iti tutur pamancangah Sri Aji Dalem Kramas kang sumedi woyeng bumi Kramas. Kunang Sri Dalem Kramas, kulawangsa nira Sri Dalem Wirakesari, wetbet ksatriyeng Kadiri. Sri Dalem Kramas, masantana I Dewa Kramas, mangalih woyeng desa Taro, maka rabi putrine Ki Pangeran Bandesa Taro, masantana tigang siki lakibini, kang panwa I Pangeran Gadingwani, kang ingalih woyeng bumi Wanitegeh, hanadi pangulun ning desa, kang ari apasajnya Pangeran Bandesa Mas ingalih woyeng desa Mas, kang kinawasa punang bumi Mas, kang istri aran dane Ni Luh Ayu Rukmi, kalap rabine Ki Gusti Pasek Pasar Badung.

Halawas-lawas katetehan wangsa pwa sira, De Sri Dalem Wau Rawuh sang abiseka Dalem Kresna Kepakisan, nimitatanya saprati kulane I Dewa Kramas, hanadi Bandesa, sinurung De Sri Dalem hamaceki, punang bumi Mas, kang hana ring desa Wanitegeh, pada angmong wadwa, pada wredi Santana nira kabeh. Ni Luh Ayu Rukmi, masantana rwang siki laki-laki, kang panwa hapapasih Ki Bandesa Manikan, kang ari apatengran I Gusti Pasek Manik Mas. Samangkana kang carita, kang sampun mungguhing prasasti.

Kawarna mangke Dang Hyang Dwi Jendra, mahyun pwa sira numeraheng Bali, apan dinalih sira hamasang guna De Sri Aji Juru, apan mrik saweda nira sang maha yati, nimitataning wulangun, hawananta sira waluh kele nikang ma Jawa, pinaka dayung ira hasta pada nira, tumut stri nira katekeng putra kabeh, kabwat dening jukung beser, mudik milir palayarnya gangga lwa, tan kata knaring hawan, kancit dating rika kisi kang Jambarana ring ka Purancak, irika kang ma Jawa mwiti sira ring sang Dwija, ri patilar ki ma Jawa, laju de nira lumampah, dadya katemu kang gopala, tinanyanan de sang wiku, ikang marga mangetan, laju sira sang Rsi umitar, manjing jroning alas, ta danantara, katemu tang wro groh-groh, mangang tutuknya, sira hasung tuduh awan ring sang Rsi, dadya kapangguh kang Naga de sang Rsi nadbuta ri gengnya, kiwiknya lwa, umanjing sang pandita ri tutuk nikang naga ka pangguh wit ning kamuda, ri weteng kang naga, dinawut de sang Rsi, metu pwa sira saking tutuk nikang naga, ireng warna sang Rsi, kadi ajana, wahu katon de putrinira, jrih alayu sira kra kanangin, wedi tumon warna sang bapa, ilang kang putra sanunggal, wruh pwa sang pandita, ri pamancananing titah, kapralina kang desa ing kana, matemahan wang samar, sang putri winugrahan pwa sira, tan kni twa pati sira, ngaran Batari ring Melanting, samangkana mula pidartanya nguni.

Tan warnan Batari, tucapa sang Rsi, laju lumaris nuju Gadingwani tan warnan sang Nirarta, sira Bandesa Gadingwani caritan, sedeng manes tapa sira, tumon ikang jagat salwaning Wanitegeh, kagepok dening gring tumpur, ta danantara dating sira mahamuni, ring desa Gadingwani, irika Ki Bandesa Gadingwani amuhun ripada nira sang sinuhun, ling nira, sajnya sang muniwara, patik sang hulun, anadah waranugraha, ri pada nira sang maha yati, amerta tamba usadi, ri donyan pati krahdyan sang hulun, knawisya jaramarana, palaba hyun sang muniwara, sung anatamba, di dine warah malih kadi dangu-dangu, mangkana hatur pun Bandesa Gadingwani, lejar pwa Hyun Sang Muniwara, mertya pageh hyunira sang muniwara, sinung pwa sahananing wong kni gring, gante nira sang Pandita, mwang siniratang dening tirta, wus pinujan de sang pandita, ta danantara nirwigna waras sahananing wong kabeh, irika pun  bandesa pageh handel ring kasidyan jnyana nira sang pandita, tambaning irika pun bandesa, diniksan wus sira mapodgala, antyastiti bakti nira sang guru, kala lejar sira Dang Hyang Wahu Rawuh, angiket sekar madya, woyeng Bali pulina. Kidung sebum bangkung, panugrahanira sang pandita, ri sira Ki Bandesa Gadingwani.

Tan dwa kalumbrahi kang wrat teka tekeng bumi Mas, tan kata knaring awan kancit dating, ingaturan sang pandita, alungwe parahyangan, wus sira lungguh, inaturan sang wiku padyar gdaca maniya, saha tirta mungwing kumbaka naka, wus sira masuci ingaturan sang pandita panyembrama, saha sedah, wus sira anginang, wruh sang pandita, ri dreda bakti nira Pangeran Mas.

Yan pira swe nira sang pandita hana ring Mas, bangun pwa sira parahyangan mahalep, katekeng udyana, mwang telage, maha mahning airnya, antyan ta kang uneng ira, hananing sarwa kusuma nedeng masekar, ring parahyanganira sang pandita, hana wit wungu, tatke nira sang pandita, tinanceban pada pwa ya har sehen sari, tan warna maka ayonikang udyana, nga, Taman Pule, mulya, awasta udyana utama.

Tucape mangke sang rsi, sedeng halungwengri sayaning udyana, riwusira asurya sewana tan dwa dating pun Bandesa Mas, inatur nira de sang mahamuni, sadara sira mareka Ki Pangeran Mas, manembah pwa sira, wusira anembah, malungguh pwa sira, ring sor babaturan, umatur pwa sira Pangeran Mas, sarjawa manohara, ling nira singgih sang hulun sang muniwara, tabekang kawula pun bandesa, hina guna, ndan ksamakna patik sang dwija swara, didinetan kna upadrawa, mwang tulah pamidi, luput mami ring sawigrahaning maya pataka, patik sang pangepwan, hanuhun anugraha didiksan de sang maha yati lamakane hilang punggung patik sang dwija swara.

Sumahur sang pandita, ling nira, ahum bapa Bandesa Mas, bagya yan mangkana, mengetnita ring kadadinta, aywa lupa ring Sang Hyang Agama, ikang tatwa utama sidarma juga lekasa kna rumuhun, pinaka hnumuliheng nirartya hum, humatur pun Bandesa saha wotsari, kawula hanuhun ajnya sang ka kasuhun.

Riwusnya samangkana, pinariksa sira Pangeran Mas, ri tatwaning aguron-guron, mwang kcaping siwa sasana, dadya mandi la hyunira sang wiku, diniksan pwa sira saha widiwidana mulya, inganugrahan pwa sira sapari kramaning sang madwijati, katekeng kasidyajnyanan, bakti ring widhi, anglampahana panguriyagan, ring sira sang sinanggeh guru, putrinira listu ayu anom hapanengran Ni Gusti Luh Ayu Kancana, kalaprabi de sang maha dwija saha widikrama, mawija sang rsi pung sanunggal, listwa ja paripurna, widagda wicaksana, ring sarwa gunatmaka, tarka pinggingan ring wong sanaknya kabeh, ri sampun puputing mapodgala, sira sinanggeh Mpu Kidul, Batara Sakti Bukcabe biseka nira mwah, dumeh sira awangsa wasita Brahmana Mas, neher sira hapratijnya angwangunang prahyanganira Batara Wahu Dateng, woyeng Taman Pule, pamuspan sawateking Brahmana Siwa woyeng Mas, mwah sapasuking Bali pulina, tumut sapratikula De Pangeran Bandesa Mas.

Malih panugrahanira Danghyang Dwijendra ri sira Pangera Bandesa Mas, wnang maprawita, angarep aken maweda, Sulambanggni, Weda Pasupatiracana, katekeng Canting Mas, mwang Siwer Mas maka panugrahanira sang pandita, rikalaning mapranawa yogya sira matrilaksana, apan tusning ksatryeng Kadiri sira nguni, wenang magunung pitu masancak taman, makapas mawarna sanga, makarang liman, maboma mlar, maulon cintyareka, gnep saupakaraning saludibya, makarang mapatrang, makemul, lwir upakaraning kapatyan, mapring mabale silunglung, mapanjang, 4, wnang mapatulangan sarupaning buron alas, yan sira mapatulangan, galaring tebenan maiket dening kawat mas, ring madya maiket dening kawat slaka, ring dulu maiket dening kawat tembaga. Samangkana panugrahanira sang dwija, ring sapratikula, wenang ngangge nista madya utama, wenang mapanebusan, utamanya jinah gungarta 8000, kutustali, madyanya, 4000, petangtali, nistanya, 2500, dwangtalilimangatus.

Iki cuntakanya, brahmana dasa ratrena, dwa dasak satriya buminah, wesya panca dasitata, sudra sucandra wasnipa, mwah pejah kari mawedal, 12 dina cuntakanya, yan sampun mapudgala pejah 3, tigang dina, cuntakanya, yan welaka pejah hanwa matuha, 17 dina cuntakanya, samangkana panugrahanira sang pandita ri sira Pangeran Bandesa Mas, katama katekeng mangke, kang sampun mungguhing prasasti.

Ka warna sira sakula gotranira Pangeran Bandesa Mas, dreda mapageh bakti nira, ri Batara sakti Rambut Sinungsung, tan kina sekadi kecaping guru sasana, atyanta arsa hyunnira sang pandita, tambening samangkana sira ngiket kidung kekawin woyeng pulina bali, lwirnya, kidung rare jangkung, kidung sorga wilet, kidung sagara gunung, kidung karasnagara, kidung jagul twa, kidung jagul anom, kidung anting-anting timah, kidung gagutuk menur, kidung dara kusuma, kidung sampik, kidung mati salangit, kidung legarang, mwang kakawin darma putus, kidung hewer, tutur guwar gahir, nguni weh sat kung, mwang demung, kakawin darma pituturan, kakawin nitisara, tutur wacana bali, kakawin mayadanawantaka, mwang kidung sudamala, utama dahat.

Tucape mangke Ki Pangeran Bandesa Mas, werdi santana pwa sira, kurambyan, mekul pada nira Batara Sakti Bukcabe, woyeng bumi Mas, kuneng ring desa Tangkulak, karane desa ika wasta Tangkulak, nguni Danghyang Dwijendra amarang lange ri desa ika kering dening santananira ki Bandesa Mas, makta pacanangan nira sang sinuhun, watara swenya tigang panalik, kinon Ki Bandesa ngamet sedengan, nga, kuwud kang sedeng kumruk, glis Ki Bandesa ngaturang sedengan, wus sinorok toyanya ininum De Sang Pandita, raris kine nanigas bagi tiga, dagingnya binojana De Sang Rsi, ri tlas kahajengang De Sang Muni, tinimpalekan denira kuliting sedengan lor kidul ring madya, doning mawasta Tangkulak Lor, Kidul, Madya, mawangun juga Ki Pangeran Mas, pralinggan pangayunan Batara Sakti, maparab paryangan Pamajengan, pamangkuning paryangan, nher sawateking Bandesa Mas, mapungkusan wateking pamajengan.

Tan warna mangke Batara Sakti Rambut Sinungsung, sampun luhur Batara Sakti Bukcabe, kacaritakna mangke, wenang sira matatanduran, palamula, mwang pala gantung, minakadi sarwa kusuma, pada shen sari, woyeng Tegal Pangosekan, ta danantara hana ta kuda, angusak asik tetanduran sang pandita, ta danantara dateng sang pandita, nglawad pabyanira, kapangguh kang kuda, sedeng ngamangan tatandurannira sang rsi, angambil sang wiku kuwungkal kadiwah ning majagengnya, kapandem nikang kuda, kna punggungnya, rubuh tang kuda tikel balungnya, mati tan maurip kang kuda, kajulimpang ring tengahing tegal.

Tan ucape nikang kuda mangke, pakatiknya sedeng nganusup ring desa para desa, dadya kapangguh ring desa Pangosekan, sampun tikel punggungnya, ri tengah tetandurannira sang pandita, mawangsul kang pakatik, umangsul ring Kyayi Mambal, tan salah denya ngoncaran tingkahing kuda, kari hana woyeng Pangosekan, ri puput atur nikang pakatik, antyantarunti Ki Rakyan Nglurah Mambal, ya bimata nira angrista pasramannira Batara Sakti Kidul, nimitaning sinengan wadwa nira kabeh saha gagaman, bipraya anglurug paryangannira Batara Sakti Kidul, tan dumade, karenge de Sang Pandita, ri runtikira Ki Nglurah Mambal, kala irika sang dwija, mawarah ri sakula gotra nira Pangeran Mas, mwang sawateking Pamajengan, bipraya kalurug istanira de Ki Gusti Nglurah Mambal angrugaken punang asrami, ature pun Bandesa tumut, mwah I Bandesa Pamajengan, agya hanangkepi kasaktinira Kyayi Nglurah Mambal, irika garjita pwa hyunnira sang mahamuni ri sang gemirapun Bandesa kabeh, pageh andel hyunnira sang pandita, ri kaprawirana sawateking Bandesa kabeh.

Ta danantara dateng wadwa nira Kyayi Nglurah Mambal, sregep saha sanjata, akedik mungguhing desa Pangosekan, akweh kari kulwan we Wos, kanggek hyunnira ri tekaning satru, irika sira Batara Sakti Kidul, mastu toya Wos didine malabar, wetu guntuh yeh Wos, ring kasidyajnyana nira sang pandita, tan sida kang wang mentaring we, kewalya sura ka wanti-wanti, saking kulwaning nadi, gyer swaraning mredangga kumisik swaraning brahmasara, kadi swaraning galagah katunwan, matangkepi kang prang, haroka ruket, tan hana mu capa mwadura, kadi prang ning sura surangadwa haken kasakti pwa sira kabeh, lwir pendeh sata anom hlang, tan warnan sang malayu.

Tucapa sira Batara Sakti Kidul, panas hyunnira sang pandita, kinwang desa kula gotrane Pangeran Bandesa Mas, tunggalan sang pandita prang atanding ring satru, lwir tan pendeh Bagawan santana wama prang ring wirata suta, manggeh kang tri sura nira, “Abitah pratitah asayah”,

Arep ngungsi kir tetiri tungtunging isu, irika Batara Sakti Kidul, mayoga sira rana madya, metu tang kukus anglimunan maring rana madya, saking sidi jnyana nira sang pandita, peteng dedet pwa ring tengahing payudan, tan kawasa tang satru lumuku, kanggek pwa sira ring Pangosekan, ika marmanya hana paryangan Hyang Limun, nher tinut buri sang pandita dening satru, mwah masamadi sira, masamadi tirta witra, wus sira masamadi, metuikang mega ngadeging rana madya, ketug lindu kang jagat, udan riwut maliweran, panas dingin sahananing satru majrih.

Malayu sahananya kabeh, tan wani marep katekeng nituhanya, irika Nglurah Mambal jimatnya winastu de sang pandita, didine ilang kasaktenya, tambening samangkana, hana paryangan Uncarswara, woyeng desa Pangosekan, sinapata pwa gotrane Pangeran Mas, de sang dwija, didine tantanaban desa Mas, hana ring bumi Mas, lamakane anusup ring desa walyagung, samangkana ikang carita, kang sampun mungguh ring prasasti.

Gumanti kacarita, Sri Dalem Sukawati, mabiseka Sri Dalem Wijayatanu, catraning bumi sakulwaning ka sanga de Kyayi Agung Sakti Blambangan, kang sumengkeng kawi sunya nagara, hana wreta ka inget de Sri dalem, saprati santanane Ki Pangeran Mas, adruwe rupek mungwing tuding, kaliliran laluhur nguni, amata mirah nawa ratna, mirah knaring basang nyalyane kacaritanya nguni, hana hyun dalem wruh ring rupaning mirah ika, sinengan pun Bandesa Mas, apan pangristaning brahmana sapanguni, dadi wetu cara meda nira, ika marmanya rinejek kang bumi Mas de Sri Dalem Sukawati, sesaning pejah malayu pwa sira amrih jiwita, angemban rare pati, prangak pati prang ika, kunang rumeke mungwing tuding, wus katuring sri dalem, malwaran ikang musuh, ngetut buri Ki Bandesa, nher ka wdi sira hana ring desa Mas, ika marmanya anusup, ring desa walyagung, tan wani sira ngaku Bandesa Mas, kang hana woyeng bumi Mas, maganti pungkusan pwa sira, hana ngaku Bandesa Bsang, hana ngaku Bandesa Kliki, hana ngaku Bandesa Poh gending, kunang sira Bandesa Pamajengan, nher sira matilar saking bumi Mas, kang sesaning pejah angungsi bumi meba mwah mintaring bumi Kuta, mwang sanaknya hana ring desa para desa, amrih jiwita, lwirnya, hana ring Kamenuh, hana ring Blahbatuh, ngabakti ring Kyayi Nglurah Jlantik, hana ring bumi Badung, hana ring desa Kepisah, hana ring Kadaton, hana ring desa Pedungan, hana ring bumi Kawisunya, nyaraka ring Kyayi Agung Sakti Blambangan, hana jenek ring Sempidi, kang hana ring Tabanan nyaraka ring Kyayi Nglurah Magada nata ratu ring Tabanan, hana ring Jembrana, mwah hana mangetan, hana ring Bangli, ring Bukit Jangkrik, hana ring Samprangan, hana ring Klungkung, hana ring desa Bsang, anuju Karangasem, kang mangalor sagrehan jenek maring desa Wanaayu, kang inucap Babanjaran Mas

Yan pira swe nira hana ring Babanjaran Mas, anuli kesah malih, anuju bumi Den Bukit, kulwanning Nyajung, woyeng desa Pangastulan, nher dadi panghuluning desa.

Iki Weda Sulabang Gni, panugrahan Dang Hyang Dwi Jendra, ring sira Pangeran Bandesa Mas, nguni duking madwijati, sarana delwang, sarin mantra iki rajahanya

(sastra utama dahat)

Pangawaknya uncaring, dahating wisesa, sarana lalang sekarakna, mantranya

Om pranawa baskara dewam, surya stawa trilokanam, puja stawa suda arcanam, rsi salokyam ungkaram, praja stawa maha saktyam, sawong gring pala wyaksaram, pranidyem praja awukram, tri puja waksan patalam, ware drala wyaksaranca, baskaro prasyengkaram, agnyo jwala kerte pujam, dewam puraga sabwanam. Ong tang wrak, uweh, mula jyot mas, tra guminca wyom bya pyam, Ong, ting, wrungka grigah griguh, eng, Ong”.

Iki Pasupati Racana, sarana pripihan tembaga,

(sastra utama dahat)

sarinya gnahang ring tembagane, pangawaknya uncarang, sarana sari pucuk Bang, sekar akne, mantranya

Ang Rang Grang wacana pakyam para dwe sawaram, prayukti, raga sabwana basireganye prajam, saktyam sarwa srada param, waki baksa rogam, wigna samastu, sampurnam, pasupatya sarwa racanam, sanggranam para sakratam, wisamam parama siwam, sarwa ila ilyangkaram sarwa weda parogam

ayuwa wera (jangan disalah gunakan), wekasing utama dahat (sangat makbul), wenang anggen panunggun karang, mwang pangatahing sarwa durga.

Iti Canting Mas, sarana pripihan emas, panugrahan Batara Sakti ring I Bandesa Mas, yan arep ka wdi dening satru, rarajahannya ring pripih emas

(sastra utama dahat)

rendem ring sibuh misi weh anyar, ktisang, sugyang, pada 7, iki mantranya

Ah Ah Ah sumdang tanah langit, adewa sanghara bumi bloh, wdi murrat kabeh, rep waryang, sirep swaham”

iti rarajahan Padmayoni, glarang rikalaning keweh

(sastra utama dahat)

rikalaning anglarana weda panugrahannika kabeh, tan kaneng amangan iwak sampi, mwang ngamati-mati wanara, katekeng ula, apan weda iki pasung Sanghyang Naga Raja ring dangu, ring sira Sang Wahu Dateng, duk sira nawat witning kumuda, ri dalem ning weteng ning naga, tunjung ika, ngaran Padmayoni, hana ring sarining manusa kabeh, yan kita arep wruh ri tatwaning witning kamuda, ring indu tatwa wuliken, pustaka nira Ki Pangeran Bandesa Mas, pasungira sang maha widon nguni.

Iti panugrahan Sri Dalem Waturenggong ri sira Pangeran Bandesa Mas kang sampun maprawita, kasinung lungguh, dadi panghuluning desa-desa, dadi Bandesa, ngaran, tali, saha sasana pinaka tali sasana woyeng Bali pulina, umiring sang wahu dateng, nampa ajnyana sri dalem, kuneng rikalaning pahem, sawateking mantri kabeh, kaping ngajeng Kyayi Nglurah Kulwan Tarsa, hanuratang ajnya dalem, masang surudang lwirning tatwa agama, kutara manawa, mwang sarwa dresti, pasung ira sanga palinggih, nimitannya rep punang sapasuking Bali pulina, tambening samangkana sira dalem, abiseka Sri Aji Kresna Waturenggong.

Iti panugrahan pawisik, piteket ira Pangeran Bandesa Mas, ri saprati kulanya kabeh, yan kala mala mane, tan lupa sira, ri wetbet tusning Sri dalem Kramas, wijiling bumi Kramas, ngaturana bakti ring pura padarman ring Besakih, malih ring pamrajan agung huniring bumi Kramas, mwah ring pura Taman Pule, katekeng ring paryangan Bukcabe, yang kita lupa, moga kita tan amangguh sadya rahayu, sugih gawe kurang pangan, yan kita bakti ring kawitan moga kita kabeh amangguh sadya rahayu, anuraga ring jagat, werdi santana, dirgayusa astu jagaditaya, tan kurang boga bakti, sidi ngucap, amanggih kawibawan, katekeng ri wekas, samangkana kang bisama kang sampun mungguh ring prasasti, ka gaduh de sakula gotra de Pangeran Bandesa Mas, katindih maring Bali rajya, nistanya dadi pamekel, mwang jaksa dalem, dadi pamangku paryangan, kewalya ayuwa lupa ring agama, mwah ring leluhur, kenget akne denapened.

Malih pateket ira Pangeran Mas, kang sampun masuda sridanta, kalaning ngawangun paryangan lwirnya, makarya paibon, wyadin pasimpangan, sane patut kasembah, sakula gotrane Ki Pangeran Bandesa Mas, lamakane tan kajok tajok, tulak sumur, lwirnya, hana babaturan, Candi Rebah Rong Tiga, palinggih ira Hyang Tribuwana, ngaran, hana Bale manjang sanggawang, palinggih Batara Mpu Kuturan, ngaran, hana Pyasan Rong Tiga, ngaran, pelinggih Batara Brahma Wisnu Iswara, mwah hana Bale Tegeh Sakapat, ngaran pelinggih Mpu Ngrurah, mwah hana Gedong Jampel, pelinggih nira Mpu Magatamagati, mwah hana Sanggar Agung, pelinggih hyang sinuhun, panwipenan sarwa aturane ring kayangan, hana Gedong Sari, panwipenan sarwa mrik ane sumedaning panembahane, hana pelinggih Hyang Ibu Kawitan, mwang Babaturan candi rebah, pelinggih Batara ring Dasar, linggih Sedahan Babaturan Alit, pyasan sakapat, pelinggih Hyang Kompyang, samangkana patut kayangane Ki Pangeran Bandesa Mas, kacarita antuk prasasti ka gaduh olih Ki Pangeran Mas.

Mwah hana pawisik sang maha di hyang ring swa gotra nira kabeh, lwir, yan hana paraganya hana ki mantri angepet swa putrine Pangeran Mas, mabuncing, yan tan sama-sama, wenang takenangkadaden sang ngambil, yan tan karwan ajak pyanake mulih de ngamjiwa, yan tan arep mulih, kutang nga ika, sane dados ambil ka ambil ring prati kulane Pangeran Mas, lwire Ki pangeran Pasek Gegel, sane ngamong prasasti wenang ajak masidikara, yan tan ngamong prasasti I Bandesa, wenang nganggo pageh lokika, yan hana wong tan wruh rikalaningnya, cakrang menur, ngaran, tan wenang ajak masidikara, yan nika mabuncing ring putrine I Bandesa Mas, makadi ring wong baliaga, tan wenang ajak masidikara, apan tan nut ring aji paswara, mangkana piteket ira sang mahadi hyang ring pratisantanan nira kabeh, mwah kita swa gotraning Bandesa mwang sawateking Pamajengan, sakula gotraning I Dewa Kramas, yaning mapranawa, ayuwa nandingin upacaran dalem (Ida Pranda Sakti Bawu Rawuh), tan wenang, mwah panugrahan sri dalem ring sira Pangeran Mas, kalaning mapranawa, yan angamong wadwa, mwah wus pratita, mwang pemangku kayangan, pejah mapranawa, wenang mabade tumpang sya, kadi kang inucap nguni, sastra kajang Ongkaramerta, misi Dasaksaramerta, wenang mangaskara nuhur Pandita Siwa, yan hana Bandesa Mas madwijati, wenang juga sira amreteka sawa, wenang kasturyane misi mas sinangling, bilang buku misi sastra iki, Sapta Ongkara, Panca Ongkara,

Ihkara (8), slaning lelata
Ahkara (9)
Mungguh ring siwa dwara
Mungguh ring Slaging lalata
Mungguh ring Netra
Mungguh ring Karna
Mungguh ring Irung
Mungguh ring Cangkem
Mungguh ring Dada
Mungguh Bahutengen
Mungguh Bahukiwa
Mungguh ring Wuri
Mungguh Susu tengen
Mungguh Susu kiwa
Mungguh ring Nabi
Mungguh ring Purus
Mungguh ring Silit
Mungguh ring Suku kiwa tengen
Mungguh ring Matep tulang boong
Ring Ati
Ring Nyali
Ring Ungsilan
Ring Jajaringan
Ring Pupusuh

Malih sabdanya

Sabdaning ati
Sabdaning ungsilan
Sabdaning jajaringan
Sabdaning papusuh

Ika dasaksara, ngaran saddaning sanghyang atma, ring sanghyang yamadipati, mwah ring sang jogor manik.

Triaksara, ngaran  , ,

ring tungtunging ati ,

ring pantaraning pupusuh,

ring nasikagra

brahma wisnu iswara, ngaran

ring bru madya,

ring siwa dwara,

ika rwa bineda pangater sanghyang atma maring swarga.

,, sabdaning bayu

sabdaning idep.

–o–

Iki rajahan kajang rwaning gelang kaiket, pangungkusan sawane, genahang bilang sandi, ring sawa ika, lwirnya

Mula babaktan saking jawi mahospahit, ngaran, kadiri, ri kuna kuna, ayuwa simpang denta angrasani, iki rarajahnya ring sor, iki paican ida batara I nguni ring Pangeran Bandesa Mas, mwang ring Bandesa Pamajengan.

–o–

Iki ring siwa dwara
Iki ring bru madya
Iki ring madyaning madya
Iki ring talu
Iki ring kanta
Iki ring ati
Iki ring dada

–o–

Iki rarajahan pangawak, gnahnya di duwur sawane, elingakne ajalali, tlas.

–o–

Puput sinurat ring  su, pa, gumbreg, tang, ping 8, isaka, 1916, atur pangaksama indik rupaning aksara kalintang sasar.

Iklan